Trefwoord:


Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11-08-22

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór… Lees meer..

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11-08-22

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de… Lees meer..

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

04-08-22

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van… Lees meer..

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

04-08-22

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van… Lees meer..

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

04-08-22

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster… Lees meer..

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

04-08-22

De staatssecretaris van Financi√čn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen… Lees meer..

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28-07-22

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het… Lees meer..

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28-07-22

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385.… Lees meer..

Rekenmodel rechtsherstel box 3

28-07-22

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van… Lees meer..

Openstelling saneringsregeling visserij

28-07-22

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022. De saneringsregeling is een subsidie, die… Lees meer..

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

21-07-22

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de… Lees meer..

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

21-07-22

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht, in aftrek brengen, voor zover hij de goederen en diensten, waarop de… Lees meer..