Trefwoord:


Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

07-12-23

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is… Lees meer..

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

07-12-23

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de… Lees meer..

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

07-12-23

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld… Lees meer..

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

07-12-23

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurzame mobiliteit gewijzigd. Het betreft de Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur… Lees meer..

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30-11-23

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of -inkomen is gelijk aan het… Lees meer..

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

30-11-23

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend gemaakt. De extra verhoging is de uitwerking van… Lees meer..

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

30-11-23

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede… Lees meer..

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23-11-23

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft besloten tot uitkering van een dividend. Als de aandeelhouder een deelneming in… Lees meer..

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23-11-23

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029 vastgesteld. De AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd… Lees meer..

Premiepercentages 2024

23-11-23

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd. Omschrijving Percentage of… Lees meer..

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce

16-11-23

De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is bedoeld om internationale verkopen op afstand binnen de EU te vergemakkelijken. Door gebreken in de dienstverlening van verschillende lidstaten lopen… Lees meer..

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

16-11-23

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met de rente die niet gelieerde partijen onder overigens gelijke omstandigheden voor een lening met… Lees meer..

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

16-11-23

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze heffingskorting wordt alleen toegepast op het inkomen uit tegenwoordige arbeid en niet over… Lees meer..

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16-11-23

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van schenk- of erfbelasting. Deze bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is bedoeld om te… Lees meer..

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

09-11-23

Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte… Lees meer..

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

09-11-23

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde hypotheekrente en de persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf worden verrekend is niet het tabeltarief van 49,5% maar het… Lees meer..

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

09-11-23

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor investeringen boven € 2.600 tot € 63.716 bedraagt 28% met een maximum van € 17.841. De KIA blijft… Lees meer..

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

09-11-23

Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2023 26,9%. In 2024 gaat dit tarief naar verwachting naar 24,5% over de eerste € 67.000 en 33% over het meerdere. Als de… Lees meer..

Salaris dga in 2023

09-11-23

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn partner, zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijke loon… Lees meer..

Aandachtspunten btw 2023

09-11-23

Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2023 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit… Lees meer..