Trefwoord:


Intracommunautaire verwerving auto door particulier

01-06-23

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland voor de omzetbelasting een intracommunautaire verwerving. Een auto is nieuw als deze binnen zes… Lees meer..

Eigen woning gaat niet naar box 3

01-06-23

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3 beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een analyse van de woningmarkt door De… Lees meer..

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

01-06-23

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon is een afgeleide van het wettelijk minimumloon, dat per maand wordt vastgesteld. Het uurloon… Lees meer..

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

01-06-23

De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen uitspraken van Hof Amsterdam over het correctiebeleid van de Belastingdienst. Dat beleid houdt in… Lees meer..

Sloopauto's verkocht onder margeregeling

25-05-23

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen worden ingekocht van een niet-belastingplichtige voor de… Lees meer..

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

25-05-23

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning van de werknemer als onbelaste… Lees meer..

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

25-05-23

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt de BTW-richtlijn 2006. De BTW-tarievenrichtlijn verplicht de lidstaten om… Lees meer..

Ontbrekend instructieboekje

17-05-23

Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm verschuldigd. Uitgangspunt is het bedrag aan bpm dat voor een nieuw voertuig verschuldigd is, verminderd met… Lees meer..

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

17-05-23

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te maken welke vormen van scholing in elk geval niet subsidiabel zijn. Scholing, die niet direct… Lees meer..

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

17-05-23

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een callcenter. Volgens de planningsregels van de werkgever moet de werknemer tien minuten voor de aanvang… Lees meer..

Tijdstip waardering nalatenschap

17-05-23

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de vaststelling van de waarde van de erfrechtelijke verkrijging. Omstandigheden, die zich voordoen… Lees meer..

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

11-05-23

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse beËindiging. De overeenkomst eindigt in dat geval van rechtswege, zonder dat opzegging vereist… Lees meer..

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

11-05-23

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Onder… Lees meer..

Teruggaafregeling bpm

11-05-23

De Nederlandse Belastingdienst verleent een teruggaaf van bpm als de tenaamstelling van een motorrijtuig in het kentekenregister komt te vervallen omdat het motorrijtuig buiten Nederland wordt… Lees meer..

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

04-05-23

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke verfijningen van de Overbruggingswet box 3. Deze wet geldt tot de invoering van een nieuw… Lees meer..

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

04-05-23

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt. Dat besluit is genomen in het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2023. Ondanks de beËindiging van de regeling… Lees meer..

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

26-04-23

De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het belasten van overwinsten tijdens een crisis. De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Kamer… Lees meer..

Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af

26-04-23

In het zogenaamde Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van belastingheffing in box 3 niet correct is. In reactie daarop is het kabinet gekomen met de wet rechtsherstel box 3.… Lees meer..

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

26-04-23

De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023 gelden, bekend gemaakt Leeftijd staffeling per maand… Lees meer..

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

20-04-23

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen waarvan wenselijk is dat ze per 1 januari… Lees meer..